PDF READ Ruta Tannenbaum

  • Paperback
  • 355
  • Ruta Tannenbaum
  • Miljenko Jergović
  • en
  • 15 January 2020
  • 9788683897551

Miljenko Jergović Ù 4 Free download

Ruta Tannenbaum Free download ☆ 104 Kraljevina Jugoslavija 1930 te Mala Jevrejka postaje zvezda zagrebačke pozorišne scene domaća Sirli Templ U svojoj najkontroverznijoj knjizi Jergović zarezuje duboko u tkivo predratnog Zagreba slikajući licemernost i kukavičluk njegovih stanovnika pred n. Evo samo dvije kratke impresije zasad Dok sam itala Dvore od oraha pitala sam se kako ikome pored Jergovi a uop te padne na pamet da pi e Nakon Rute mi tek nije jasno Pa da je samo nju napisao zaslu io je Nobelovu nagradu Eto Ruta Tannenbaum je pri a o djevoj ici jevrejskog porijekla Lei Daj najmla oj glumici zagreba kog Hrvatskog narodnog kazali ta udu od djeteta hrvatskoj irli Templ i Ani Frank koja je svoju uspje nu karijeru zavr ila u Au vicu Te ka i potresna pri a puna ironije svojstvene samo Jergovi u a opet nekako uprkos stravi noj tematici koju obra uje prelijepa Ne znam to objasniti Jergovi umije u ljudima probuditi prijatne emocije one duboke najljudskije Nemam adekvatnih rije i kojima bih objasnila rasko njegovog talenta irinu njegove perspektive dubinu zapa anja intenzitet emocija koje pokrene Sna an i veoma va an roman moglo bi se ak re i i vje ito aktuelan na alost Ne znam nisam toliko toga itala i ne vjerujem da je iko dosad u knji evnosti na ovakav na in obradio stvarne nacisti ke strahote Jergovi svojim knji evnim likovima od kojih su neki kako ka e samo to dakle knji evni a drugi stvarni daje stvarne osobine Savr eno ih portretira ba kao ljude od krvi i mesa sa svim svojim vrlinama i mra nim tajnama sa svim svojim ljudskim slabostima vrlo vjerodostojno i autenti no Stvarno sam fascinirana kako neko pi e tako kvalitetno o zastra uju im istorijskim injenicama besprekorno izvanredno arobno Ako trebate pro itati samo jednu knjigu o u asima holokausta neka to bude ova jer istinsko saosje anje mo e probuditi samo jedna ovakva pri a nikako neka koja ljude svede na brojeve i prika e potpuno crno bijele Ovo je knjiga koja e zauzeti posebno mjesto na va im policama Ono po asnoBranko Mikoci naje io se kada su ga pogledale o i Rute Tannenbaum Bile su to najve e o i koje je on u ivotu sreo i djelovale su pametnije i starije ne samo od tog estogodi njeg djeteta nego i od svih ljudi koji su se na li u dvorani za baletne probe U tim starim i pametnim dje jim o ima Mikoci je na ao ono to je uzalud tra io od svojih glumica kada bi im govorio da ne mlataraju rukama jer to nije gluma nego te ak oblik neurastenije kakvome je mjesto u Stenjevcu a ne u Hrvatskome narodnom kazali tuSve va no to ovjek o sebi mo e re i svaka istina o njemu koja biva izre ena u ti ini kazuje se o ima A glumci koji ne igraju o ima nego se krevelje mlataraju rukama i topo u po sceni vjerovatno jesu najmnogobrojniji i publici najrazumljiviji jer su joj i najsli niji ali oni zapravo i nisu pravi glumci nego su ongleri koji ne znaju ak ni onglirati i deklamatori koji nikada nijedan tekst nisu u stanju uvjerljivo izgovoriti jer sve to govore oni govore poput ehinja po opatijskim i dubrova kim pla ama koje se sun anim nao alama ne brane od sunca nego sakrivaju svoje sitne i pohlepne svinjske o ice koje kao i o i ve ine na ih glumaca uspijevaju do arati samo jedno du evno stanje blagu predjesenju tupost raskva ene slavenske du e A ta ga je djevoj ica gledala na stotinu na ina koje je on mogao prepoznati i jo na najmanje toliko na ina koji su mu nepoznati ali zbog kojih kazali te i postoji Da nije o iju predstave bi se igrale u mraku

Read Ruta TannenbaumRuta Tannenbaum

Ruta Tannenbaum Free download ☆ 104 Ga rađa svako zlo I kako je nepodnošljivo lako pristati na to zatvoriti jedno oko posle i drugo O tom se ciljanom slepilu radi u Ruti Tannenbaum Zagreb je bio zahvalna pozornica jednog košmarnog sveta ali ne brinite taj je košmar odavno na svetskoj turneji. Da se ne zaboravi I da se ne ponovi Opet i opet treba pisati knjige sa ovom tematikom jer zaboravan je ovaj na ljudski soj pa nas valja podsetiti za kakve smo svireposti i zlocine sposobni Predratni Zagreb o iveo je u Jergovicevim opisima u ducanima kafanama pozori tu na ulicama parkovima u govoru na licima i usnama njegovih stanovnika Zagrepcani poput D ojsovih Dablinaca udi u ivot ovom romanu Tako sam u ivala itaju i stranice u kojima je grad protagonista zamisljajuci ta stara vremena Taj pomalo sentimentalno opisani stari Zagreb iznedrio je jednu neobi nu devoj icu vragolastu pametnicu veliku umetnicu vrsnu glumicu Jevrejku Ritu Tanenbaum ta se desilo sa ja anjem usta kog pokreta u Hrvatskoj i izbijanjem rata opisace Jergovic na jedan tako bolan i tu an na in da se postidi to pripada istom tom ljudskom rodu koji je nemilosrdno ubijao nedu ne Ovo je ina e prva Jergoviceva knjiga koju sam procitala i koliko su mi ga hvalili valjda sam o ekivala da me jednostavno obori s nogu Nije ali sudbina Rute Tanenbaum me je duboko pogodila i vra a mi se u misli nemogu e je ne razmi ljati o knjizi dugo posle zavr etka itanja ekam da itam slede u i nadam se jo boljem O ekujem Andri a 21 veka

Read & Download Æ PDF, DOC, TXT or eBook Ù Miljenko Jergović

Ruta Tannenbaum Free download ☆ 104 Ajezdom nacizma Vreme i mesto nisu izmišljeni E to je priča o Ruti Tannenbaum nije to roman o Zagrebu ili protiv njega o Jevrejima Hrvatima ili ne znam kome Ne to je priča o tome kako čovek drugom čoveku lako odviše lako postane nevidljiv I kako se iz to. Ruta Tannenbaum je lik nastao inspiriran ivotom mlade glumice zagreba ke Shirley Temple Lee Duetsch koja je podijelila tragi nu manjinsku sudbinu idovskog naroda Europe 40tih godina pro log stolje a U ovom romanu dominantni su opisi dru tvenih odnosa atmosfera kod ljudi pred 2svjetski rat u Zagrebu Jergovi je puno ma tovitiji kada pripovijeda o Bosni